60. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด”

ใน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.8 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.5 เดซิเบลเอ บริเวณที่มีระดับเสียงสูงเกินมาตรฐานและสูงกว่าบริเวณอื่น คือ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีจำนวนวันที่ระดับเสียงเกินมาตรฐาน ร้อยละ 92.1 ซึ่งมีสาเหตุจากยานพาหนะบนเส้นทางจราจรมีจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัดมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

 ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล